Acoustics Commission & bus

 


1. Acoustics Commission on Chistye Prudy Boulevard
2. Chistye Prudy pond
3. Sempleyarov's bus route to Yelokhovskaya